Vánoční koledy

Jak jsi krásné, neviňátko

Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy nebožátko,
před Tebou padáme, dary své skládáme.
Já ti nesu dvě kozičky, by zahřály tvé údíčky;
já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka.
Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého;
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.
A co my ti, nuzní, dáme, darovati co nemáme;
my ti zadudáme, písně zazpíváme.
Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa rozléhají,
slavně dudy dují, všeci prozpěvují.
Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko!
S tebou se loučíme, Bohu poručíme.


Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
Z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.
Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se. Z života…
Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na sebe, radujme se. Z života…
Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se. Z života…
Boží Syn se vtělil, veselme se,
aby hříšné spasil, radujme se. Z života…
Z nebe na zem sstoupil, veselme se,
aby nás vykoupil, radujme se. Z života…
Chudý s námi bydlel, veselme se,
zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života…
Ponížení přijal, veselme se,
by nám nebe získal, radujme se. Z života…
Pánem jsa všech pánů, veselme se,
snášel pro nás hanu, radujme se. Z života…
Syn jsa Boha Otce, veselme se,
dán jest zemské Matce, radujme se. Z života…


Nesem vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchejte,
Z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.
Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
[: Jej ovinula a zavinula :] plenčičkama.
K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
[: Jeho vítali, jeho chválili, :] dary nesli.
Anděl Páně jim to sám přikázal
když se jim na poušti všem ukázal,
[: k Betlému jíti, neprodlévati :] hned rozkázal.
Ejhle, při Kristovu narození
stal se div veliký v okamžení,
[: neboť noc tmavá se proměnila :] v světlo denní.
Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
[: že jest narozen, v jeslích položen, :] oznamují.
My také, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
[: Ježíše svého, Pána našeho :] přivítejme.
Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
který se narodil z čisté Panny,
[: pohlédni na nás a přijmi od nás :] tyto dary.
Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský,
[: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :] celý krásný.
Tak jsi svůj lid sobě zamiloval,
žes i pro něj sebe nelitoval,
[: sstoupil jsi z nebe, abys jen sebe :] obětoval.
Přijmi ty nábožné dary od nás,
milostivý Králi a Pane náš.
[: Svoje poddané, tobě oddané :] ty dobře znáš.
Děkujem ti za tvé narození,
které nám přineslo vykoupení,
[: na které jistě čekalo lidské :] pokolení.
Žádáme srdečnou zkroušeností,
by jsi nás uvedl do radosti,
[: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :] na věčnosti.


Půjdem spolu do Betléma

Půjdem spolu do Betléma,
dud aj, dud aj, dud aj dá,
Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbat.
Začni, Kubo, na ty dudy:
dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku…
A ty Janku, na píšťalku,
dudli, tudli, dudli dá! Ježíšku…
A ty, Mikši, na housličky:
hudli, tydli, hudli dá! Ježíšku…
A ty Vávro, na tu basu:
rum, rum, rum, rum, ruma dá! Ježíšku…


Štědrej večer nastal

Štědrej večer nastal.
Štědrej večer nastal,
koledy přichystal,
koledy přichystal.
Panimámo, vstaňte.
Panimámo, vstaňte,
koledu nám dejte,
koledu nám dejte.
Panimáma vstala.
Panimáma vstala,
koledu nám dala,
koledu nám dala.


Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody, zpívejte, dítky, koledy, o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.
On je světa Spasitelem, Slovo učiněné tělem, Syn Boží a syn člověka, na nějž tvorstvo věky čeká, děťátko.
Jehož Maria počala, v Betlémě ho porodila, položila do jesliček, zavinula do plenčiček, děťátko.
Vůl a oslík nad ním stáli a svým dechem zahřívali chudé lidské nemluvňátko, slavné Boží pacholátko, děťátko.
Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi svítí mu hvězdičky. Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo’s nahé a nic nemáš, děťátko.
Přišli chudí pastouškové, zpívají ti chvály nové: Vítej nám, nebeský Králi, Tebeť jsme zdávna žádali, děťátko.